Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 2674/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-03-06

Sygnatura akt XVIII C 2674/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 8 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Krzysztof Kurosz

Protokolant:Anna Dudek

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. Łodzi

na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S.

przeciwko J. K.

- o zapłatę 390,06 zł

oddala powództwo.

XVIII C 2674/16

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 28 stycznia 2016 roku powód (...) Spółka Akcyjna w S. wnosił o zasądzenie od pozwanego J. K. kwoty 390,06 zł z ustawowymi odsetkami od kwot i dat wskazanych w pozwie, wraz z żądaniem zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że kwota dochodzona pozwem wynika z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za okres od 17.9.2010 r. do 28.4.2011 r. oraz nieopłacenia składki za ten okres przez pozwanego (pozew k. 2-3).

Pozwany nie uznał roszczenia, wnosząc o jego oddalenie oraz podnosząc m.in. zarzut przedawnienia (sprzeciw k. 7 odw.).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony łączyła umowa ubezpieczenia OC dotycząca pojazdu V. (...) w okresie od 29.4.2010 r. do 28.4.2011 r. Kwota świadczenia pozwanego zostałaokreślona na poziomie 390,06 zł.

W dokumencie polisy jednoznacznie podkreślono, że kwota 390,06 zł płatna jest przelewem do 28.4.2011 r.

/polisa k. 22 - 23/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest w sposób oczywisty niezasadne – po uwzględnieniu zarzutu przedawnienia.

Pełnomocnik powoda z niejasnych przyczyn kwestionuje złożone przez siebie dokumenty. W dokumencie polisy jednoznacznie wskazano, że data płatności składki 390,06 zł to 28.4.2011 r. Niemniej jednak w piśmie procesowym z dnia 11 lipca 2016 r. pełnomocnik powoda wskazuje na daty płatności 2.6.2014 r. i 11.7.2014 r.

W pozwie podkreślono jednak, że pozew dotyczy zapłaty z polisy za okres od 2010 do 2011 r. W aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dokumentów, które wskazywałyby na datę płatności i wymagalności przypadającą w 2014 r.

Także i inne niż polisa dokumenty – jak np. wezwanie do zapłaty – wskazują na okres ubezpieczenia 2010/2011 r.

Oprócz zatem dowodu – to jest treści polisy – również i względy logiki oraz doświadczenia życiowego nakazują przyjąć, że data płatności przypadała w 2011 r. Sądowi nie są znane bowiem polisy i ubezpieczenia, w których data płatności składki przypadałaby 3 lata później niż okres ubezpieczenia.

Biorąc powyższe powództwo należało oddalić na podstawie art. 117 § 2 k.c. w związku z art. 118 k.c. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Roszczenie powoda ulegało przedawnieniu 29 kwietnia 2014 r. (3 lata po dacie płatności określonej na dzień 28 kwietnia 2011 r.). Zgodnie zaś z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia, ten przeciwko komu dochodzone jest roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kurosz
Data wytworzenia informacji: