Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 3351/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2018-02-16

XVIII C 3512/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra

protokolant: Beata Kowalska

rozpoznawszy w dniu: 24 stycznia 2018 roku

w Ł. na rozprawie

sprawę z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko: A. G.

o: zapłatę

(1)  oddala powództwo;

(2)  zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz pozwanej A. G. 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

XVIII C 3351/17

UZASADNIENIE

I.  Stanowiska stron.

Powód (...) spółka akcyjna w W. ( (...)) domagał się od pozwanego J. K. łącznie 1.171,92 zł z odsetkami szczegółowo opisanymi w pozwie, tytułem nieuregulowanych rat składki ubezpieczenia, wraz z kosztami procesu ostatecznie według norm przepisanych.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty, wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym 13 maja 2017 roku w sprawie VI Nc-e (...), pozwany podniósł wyłącznie zarzut przedawnienia.

II.  Ustalenia faktyczne i ocena dowodów.

(...) spółka akcyjna w W. oraz J. K. wiązała umowa ubezpieczenia, potwierdzona polisą (...) z 14 października 2015 roku, dotycząca ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie samochodu marki B. (...) Diesel Kat. E39 o numerze rejestracyjnym (...). Umówiono się o składkę miesięczną 119,40 zł, pierwsza płatna 14 października 2015 roku, następne do 15. dnia każdego miesiąca. Pozwany składek nie zapłacił dziewięciu kolejnych rat po 119,40 zł płatnych jak w umowie począwszy od 15 listopada 2015 roku oraz jednej raty co do 97,32 zł, płatnej do 15 sierpnia 2016 roku.

(bezsporne)

Pozwany nie kwestionował faktów, podniósł jedynie zarzut przedawnienia.

III.  Ocena roszczenia.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805 § 1 k.c.).

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne (art. 117 § 2 k.c.). Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (art. 118 k.c.).

Bieg przedawnienia przerywa się – między innymi – przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.).

Wniesienie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przerwało bieg przedawnienia. Skoro najwcześniej dochodzona rata była wymagalna 15 listopada 2015 roku, tedy na chwilę wniesienia pozwu nie zakończył biegu trzyletni termin przedawnienia. Niezależnie nawet zatem od tego czy przyjmuje się, że przedawnieniu ulega całe roszczenie, a nie jego poszczególne raty, czy też że przedawnienie należy liczyć odrębnie dla każdej z umówionych rat roszczenia, roszczenie powoda w żadnej z tych dwóch alternatyw nie uległo przedawnieniu.

W tej sytuacji roszczenie zasądzono w całości. Żądanie odsetek nie wzbudziło zastrzeżeń Sądu, gdyż odsetki w wysokości odsetek ustawowych, a od 1 stycznia 2016 roku – ustawowych za opóźnienie, są zawsze zasadne w przypadku opóźnienia (art. 481 § 1 i 2 zd. I k.c.).

IV.  Koszty.

Pozwany przegrał sprawę w całości.

Na koszty procesu powoda złożyło się: 30 zł opłaty od pozwu, 270 zł wynagrodzenia pełnomocnika według stawek minimalnych, 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (art. 98 § 3 w związku z art. 99 k.p.c.).

Pozwany obowiązany jest zwrócić powodowi całość poniesionych kosztów procesu (art. 98 § 1 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Piotr Wewióra
Data wytworzenia informacji: